Директор на Дирекция "БФПИОГС"
Лясковец
длъжност на пълно работно време

Директор на Дирекция "БФПИОГС"

Лясковец длъжност на пълно работно време

Отговорности

Осъществява ръководство и контрол върху финансовата дейност на общината, съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Изисквания и необходими умения

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Образование: Висше;
- Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки;
- Професионално направление: 3.8. Икономика (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.);
- Професионална квалификация: Икономист, Икономист - счетоводител;
- Минимална образователно-квалификационна степен: „Магистър”;
- Професионален опит: минимум 4 години;
- Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;
- Знания: В областта на счетоводната отчетност, бюджета и финансовия контрол при осъществяване дейността на общината и общинската администрация. Много добро познаване на нормативните актове в областта на счетоводната отчетност, бюджета и финансовия контрол.
- Умения: комуникативност, умения за общуване и работа в екип.
2. Други изисквания:
- Компютърни умения: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet.
3. Вид на правоотношението, въз основа на което се заема длъжността:
Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
4. Информация за длъжността „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние”: Осъществява ръководство и контрол върху финансовата дейност на общината, съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
5. Основна месечна заплата за длъжността:
Определя се на основание чл. 8 и чл. 9 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26 юни 2012 година.
6. Провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. На интервюто ще бъдат поканени само кандидатите, издържали теста, т.е. дали повече от 70% верни отговори на теста.
7. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Декларация за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността;
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг по Закона за държавния служител (ЗДСл);
- Автобиография.
- Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по образец).
8. Представяне на документи:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, площад „Възраждане” № 1.
Списъците с допуснатите до конкурса и други съобщения във връзка с него, да се обявяват на таблото за обяви в сградата на Община Лясковец.
9. Възлагам на Главен специалист „Човешки ресурси” да подготви и изпрати за публикация в един регионален ежедневник, както и в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.net) обявление за конкурсната процедура, съгласно изискванията на чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
10. Нареждам на информационното табло в Община Лясковец да се поставят:
- обявата;
- списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и
- списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
11. Обявата за конкурса да се публикува в Административния регистър по чл. 61, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията (ЗАдм.).
12. Краен срок за подаване на документите: 14 дни след публикуването на обявата.
* Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.
Careerdays.bg