Адванст бизнес консултинг ООД
Експерт Европейски програми и проекти
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Европейски програми и проекти

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Адванст Бизнес Консултинг“ ООД е българска компания, предоставяща качествени консултантски услуги и обучения за нуждите на публичния и частния сектор.
Компанията е основана през март 2006 г. и развива дейността си в областта на подготовка и управление на проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, изготвяне на анализи и проучвания, планиране, организационни и ИТ анализи, организиране и провеждане на специализирани обучения.

Отговорности

• Информираност относно актуални възможности за кандидатстване по процедури/програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
• Изготвяне на резюмета на актуални процедури/програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

Разработване на проекти:
• Консултиране на клиенти на фирмата относно възможности за финансиране;
• Идентифициране и осъществяване на контакт с потенциални партньори;
• Разработване на документи за кандидатстване (формуляр, бюджет, бизнес план, проектна документация);
• Разработване на пред-проектни проучвания, анализи разходи-ползи, бизнес планове за представяне пред банки, финансиращи програми, мениджъри и инвеститори;
• Подготовка на документи за участие в тръжни процедури.

Управление на проекти:
Цялостна организация на процеса на управление на проектната дейност, в т.ч.:
• Подготовка на искания за авансово, междинно, окончателно плащания, попълване на технически и финансови отчети;
• Изготвяне на планове и графици за изпълнение на проекта;
• Координация и контрол на дейностите, разходите и изпълнителите по проектите;
• Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици и подизпълнители.
• Кореспонденция и комуникация с Управляващ орган на съответната програма.

Изисквания и необходими умения

• Образователно-квалификационна степен – степен Бакалавър/Магистър;
• Специалности - икономика, финанси, публична администрация, право или друго подходящо образование;
• Професионален опит - минимум 2 години опит в разработване на проекти, финансирани от ЕС и/или други източници на финансиране, и/или в управление на програми/проекти;
• Отлично познаване на националното и европейското законодателство при изпълнение на дейностите и отчитане на разходи, одобрени в проектните предложения;
• Познаване на тръжните процедури, изпълнявани съгласно Закона за обществените поръчки и/или Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС №160 от 1 юли 2016 г.) и на българското счетоводно законодателство;
• Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност.

Предимства:
Опит в подготовка и/или управление на проекти по:
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
• Финансов механизъм на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм,
• Програми за териториално сътрудничество 2014-2020 - ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, „Черноморски басейн 2014-2020“.

В случай, че нашето предложение представлява интерес за Вас, моля кандидатствайте за обявената позиция като ни изпратете актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално.
На интервю и входящ тест ще бъдат поканени само селектираните по документи кандидати.

Ние Ви предлагаме

• Отлично заплащане за позицията;
• Благоприятни условия за работа;
• Самостоятелност при планиране и извършване на задачите;
• Професионални обучения.
Zaplatomer.bg