Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Главен експерт в отдел „Горива и масла”
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел „Горива и масла”

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bgО Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-101/04.04.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжност:ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

В отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – бакалвър;
професионален опит – 3 години;
или
минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Икономически или технически науки.
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти.
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. "Московска" № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса..
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. "Московска" № 3. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9210221 - г-жа Аня Донкова и 02/9210301 – г-жа Мария Вълчева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Подпомага началник-отдела и ръководителите на ГД ДРВВЗЗ в кръга на своята компетентност при изпълнение на функциите и задачите на Главна дирекция; изпълнява възложените му задължения във връзка с Закона за държавните резерви и военновременните запаси, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
VІІІ. Размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността 660 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността: 1 брой


СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

Zaplatomer.bg