ТД Държавен резерв гр. Плевен
Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите
Плевен
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите

Плевен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-452/22.11.2018г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ


в сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ - гр. Плевен при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – бакалавър;
професионален опит – 2 години
или
минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „Секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Икономика или общо инженерство
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
Професионална област – Стопански или технически науки
компютърна компетентност
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
декларация по чл.4, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
данни за здравното досие, съгласно чл.11(6) от Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
автобиография
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административен регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №192, ет. 3 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София, ул. „Васил Левски” № 192, ет. 3.
Телефон за справки и допълнителна информация - 064/897225 – Нели Георгиева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Да осъществява контрол по съхранение на държавните резерви и военновременните запаси в собствени складови бази и външни съхранители към Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Плевен; да осъществява контрол по създаване, съхраняване, ползване и възстановяване на целеви запаси и запаси за извънредни ситуации, заделени по ЗЗНН от страна на задължени лица и изпълнение задълженията от съхранители.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 4, определен за длъжността 600 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1бр.СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”


Zaplatomer.bg