Фесто Производство ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Организатор, обучения
София
длъжност на пълно работно време

Организатор, обучения

София длъжност на пълно работно време

За нас

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Отговорности

• Отговаря за процеса по обучение и развитие на персонала относно вътрешни и OPEX обучения - планира, насрочва, организира и отчита всички вътрешни и OPEX обучения;
• Проследява за своевременното отбелязване на извършените вътрешни и OPEX обучения в съответните квалификационни матрици;
• Поддържа база данни (библиотека) с наличните вътрешни и OPEX обучения, проследява за актуализиране на учебното съдържание и наличното на тестове и обратна връзка за проверка на усвоения материал и удовлетвореността на обучаемите;
• Ежегодно и текущо анализира съвместно със съответните ръководители звена и отдели потребностите от обучение и развитие, като ги подпомага в изготвянето на годишен план за обучение. Оценява бъдещите нужди от обучения и квалификация в производствените отдели на дружеството; предлага и внедрява ефективни процеси по обучение на персонала, като съобразява и адаптира съществуващите програми с промените в стратегията на дружеството;
• Участва в разработването на нови обучения и подобряване на съществуващите. При необходимост и където е възможно, подготвя и провежда вътрешни обучения като вътрешен обучител;
• Участва в провеждането и документирането на въвеждащите обучения и обученията на работното място за новопостъпили сътрудници. Съвместно с ръководителите на производствените отдели и отдел „Човешки ресурси и правен“ планира и реализира развитието на квалификацията и кариерното израстване на производствения персонал в дружеството (в това число – участва в планирането и провеждането на изпити за квалификационни степени в производството);
• Съветва и наставлява ръководителите отдели и звена по отношение на процесите по обучение и квалификация на персонала и въздействието им върху бизнеса.

Изисквания и необходими умения

Tехнически компетенции:
• Средно техническо или педагогическо оразование; висше образование в посочените сфери или в сферата на психологическата наука ще бъде считано за предимство;
• Писмено и говоримо владеене на английски и/или немски език (ниво B1), като владеенето на втория от двата езика на добро ниво ще се счита за предимство;
• Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE;
Професионални компетенции:
• Професионален опит на същата позиция или в сходна област от минимум 2 год.;
• Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

• Мотивиращо възнаграждение и богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологична международна компания;
• Гъвкаво работно време.
Zaplatomer.bg