Поверително
Работник поддръжка
София
длъжност на пълно работно време

Работник поддръжка

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

1. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка.
2. Организира и изпълнява дейности по поддръжка на сградата, за която отговаря.
3. Следи за възникнали аварии и отговаря за тяхното отстраняване.
4. Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
5. Постоянно следи за състоянието на помещенията на дружеството.
6. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира Управителя.
7. Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията.
8. Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по помещенията на дружеството, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност.
9.Според кфалификацията си има опция за допълнително възнаграждение.

Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

Изисквания и необходими умения

1. Образование - подходящо
2. Опит на подобна позиция - минимум 3 години
3. Шофьорска книжка - кат. В

Моля, изпращайте кандидатурите си - CV. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Компанията се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.
Zaplatomer.bg