УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД
Специалист Управление на човешките ресурси
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Управление на човешките ресурси

София длъжност на пълно работно време

За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" -Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".

За отдел Управление на човешките ресурси търсим подходящия кандидат за длъжността: СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Описание на позицията

Основни задължения за длъжността:
• Администрира процесите при назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал по трудов или граждански договор.
• Поддържа досиетата на служителите, обработва отсъствията за временна неработоспособност и заповедите за отпуск и други документи.
• Подготвя всички документи, свързани с трудовото правоотношение - служебни бележки, удостоверения, декларации, УП и др.
• Активно участва в процесите по изчисляване на възнаграждения и придобивки (ежемесечно)
• Изготвя ведомости и рекапитулации , служебни бележки за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, подготвя фишове за заплати.
• Кореспондира с териториалните поделения на НАП и НОИ като подава към тях цялата необходима документация съгласно изискванията на нормативната уредба.
• Подготвя различни справки и подпомага екипа от отдел Човешки ресурси, вкл. щатни разписания, статистически формуляри, ННС 19 и др.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Притежава предишен опит в администрирането на персонал и изготвянето на възнаграждения и придобивки, в т.ч. сумарно изчисляване на работното време
• Има завършено висше образование по специалност: ИОТ, управление на Човешките ресурси или друго релевантно образование подходящо за заеманата длъжност.
• Организиран, стриктен и внимателен към детайла и процесите на работа.
• Познава и непрекъснато актуализира знанията си за нормативната уредба по трудово-правни отношения (КТ, КСО и др.)
• Трудов стаж на подобна позиция не по-малко от 3 години в областта на администрирането на персонала и обработка на възнагражденията.
• Предимство работа на програмен продукт за обработка и администриране на възнагражденията „Омекс“

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Управление на времето, гъвкавост и аналитичност и съобразителност при вземане на решения, работа в екип; Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Excel; Висока степен на организираност и инициативност;
Професионална етика:
Зачита личното достойнство на хората. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография.Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.

Virtual Career Days