Геострой АД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант в дирекция Маркетинг и офериране в строителството
София
стаж на пълно работно време

Стажант в дирекция Маркетинг и офериране в строителството

София стаж на пълно работно време

За нас

Геострой АД е една от водещите строителни компании в областта на промишленото и гражданско строителство, хидротехническото, минно и тунелно строителство, благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда. Чрез непрекъснато развитие на иновативни технологии и прилагане на високи професионални стандарти компанията успешно е реализирала редица мащабни инфраструктурни проекти и проекти в областта на промишленото и гражданско строителство – метростанции с прилежащите тунелни участъци, системи за управление на отпадъците, водни проекти, пречиствателни станции, водноелектрически
централи и други.

Отговорности

• Подпомагане оперативната дейност на дирекцията
• Организация и управление на документооборота на дирекцията
• Подредба и архивиране на документи

Изисквания и необходими умения

1. Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистър в някоя от специалностите:
• Строителство на сгради и съоръжения,
• Конструктивно инженерство,
• Управление на проекти в строителството,
• Хидротехническо строителство,
• Водно строителство,
• Водоснабдяване и канализация,
• Транспортно строителство.

2. Да сте придобили добра теоретична подготовка
3. Да имате добри компютърни умения – MS Office Package

Геострой АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Геострой АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на Геострой АД.

Ние Ви предлагаме

• Месечно възнаграждение
• Ваучери за храна
• Участие в изготвянето на компоненти от оферта – административни документи, календарни графици, графици на ресурси, обяснителни записки, подбор на доставчици и подизпълнители
• Напътствия от ментор
• Да се учите от най-добрите в бранша
Zaplatomer.bg