Геострой АД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажанти в дирекция Строителство - помощник технически ръководител
София
стаж на пълно работно време

Стажанти в дирекция Строителство - помощник технически ръководител

София стаж на пълно работно време

За нас

Геострой АД е една от водещите строителни компании в областта на промишленото и гражданско строителство, хидротехническото, минно и тунелно строителство, благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда. Чрез непрекъснато развитие на иновативни технологии и прилагане на високи професионални стандарти компанията успешно е реализирала редица мащабни инфраструктурни проекти и проекти в областта на промишленото и гражданско строителство – метростанции с прилежащите тунелни участъци, системи за управление на отпадъците, водни проекти, пречиствателни станции, водноелектрически
централи и други.

Отговорности

• Организиране дейността по изграждането на обекта в съответствие с проектно-сметната документация при спазване на техническите правила и нормативи под ръководството на прекия ръководител
• Изготвяне графици за изпълнение на проекта
• Изготвяне количествени сметки относно извършени СМР
• Контролиране работата на собствен персонал и на подизпълнители и отговаря за оптималното натоварване на ресурсите
• Контролиране качеството на изпълнените видове работа и спазване на трудовата безопасност на обекта

Изисквания и необходими умения

1. Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистър в някоя от специалностите: Строителство на сгради и съоръжения или Хидротехническо строителство
2. Да сте придобили добра теоретична подготовка
3. Да имате добри компютърни умения – MS Office Package

Геострой АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Геострой АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на Геострой АД.

Ние Ви предлагаме

• Месечно възнаграждение
• Ваучери за храна
• Работа по проект
• Напътствия от ментор
• Да се учиш от най-добрите в бранша
Zaplatomer.bg