Управител
София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Управител

София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

Отговорности

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Оперативно управление
1.1. Организира и ръководи ежедневната дейност на дружеството. Ръководи екипите както в офиса така и на строителната площадка, организира и планира работата по изпълнението на СМР дейности за обектите на фирмата;
1.2. Организира и участва в срещи с представители на възложители, външни експерти и потенциални клиенти и партньори;
1.3. Координира и участва в подготовката на проектни предложения/ оферти, включително за изготвяне на технически предложения – графици, срокове, технология на строителния процес и др.;
1.4. Разпределя и контролира изпълнението на задачите между експертите от екипа, като следи за спазването на заложените срокове и качественото изпълнение на сключените договори;
1.5. Организира и отговаря за цялостната организация на строителния процес, включително планиране на материали, финансови и човешки ресурси, графици, отчетна документация, приемане на извършени СМР дейности.
2. Стратегическо управление
2.1. Участва в стратегическото развитие на дружеството;
2.2. Идентифицира и адресира области, свързани с потенциални възможности за развитие на дружеството.

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ:
1. Висше образование - ПГС, ССС или друга подходяща специалност
2. Минимум 5 години опит в областта на строителството
3. Компютърни умения - Работа с MS Officе (Word, Excel, MS Project), Auto CAD, да има познания в ползването на строителен софтуер (Building Manager)
4. Опит като ръководител на строителни обекти.
Zaplatomer.bg