За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Външен оценител
София
почасово

Външен оценител

София почасово

За нас

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 25 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на щастливо детство в сигурна семейна среда на всяко дете. Фондацията работи като самостоятелна организация от 2007г. и предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Фокусирани сме върху: мобилизиране на ресурсите на обществото за закрила на детето и спазване на правата му; развитие на политики за деца; предотвратяване изоставянето на новородени и малки деца; ранна интервенция за деца; алтернативна грижа за деца в риск от настаняване в институция. Фондацията е специализирана в: създаване и управление на центрове за социални услуги; пилотиране на иновации в социалните услуги; сътрудничество с корпоративния сектор в полза на деца в риск; реализиране на проекти, застъпничество относно правата на децата и подкрепата на семейната форма на грижа. С времето, освен придобиването на опит в сферата на социалните услуги за деца и семейства, фондацията създаде успешни партньорства с местната власт, бизнеса, медиите и гражданите, и по този начин работи за промяна към обществени нагласи, които реално подкрепят детските права и благосъстояние.

Към момента фондация „За Нашите Деца“ е в период на стратегическо планиране, като основна цел е то да:
- бъде базирано на обективна външна и вътрешна оценка на фондацията с участието на основните заинтересовани страни, с които работим, включително и децата;
- да има изработен анализ на външния контекст с изведени тенденции в дарителството, националните и европейски политики и приоритети, възможности за финансиране, потребности на целевите групи и услуги, непосрещнати потребности, тенденции и перспективи на националнои Европейско ниво, дейността на други НПО;
- да се основава на предложенията на хората, които следят уебсайта, linkedin профила и фейсбук станицата на фондацията;
- е основано на подхода, базиран на правата на децата.

Отговорности

1.ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Фондация „За Нашите Деца“ търси експерт, който да:
• Организира и проведе самооценка (оценка на капацитета на фондацията) като част от стратегическото планиране на организацията, в която се взимат предвид мнението и предложенията на екипа, Настоятелството, Консултативния съвет на организацията.
• изготви обективна оценка на въможностите от външната среда, основана на мнението и предложенията на заинтересованите страни, с които организацията работи. Тази оценка следва да отрази настоящето и перспективите пред ролята на фондацията, като осигури и участие на децата и техните семейства
• изготви анализ на външния контекст, в който фондацията работи, с цел да се изведат тенденциите в националните политики и приоритети, дарителството, възможностите за финансиране, потребностите на децата и семействата и наличните и липсващи услуги, тенденции и перспективи на национално и Европейско ниво, дейността на други НПО.

2. ОБЩА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Настоящите анализ на организационния капацитет, външна оценка на организацията и анализ на външния контекст следва да направят възможно дефинирането на мисия, визия, ценности, стратегически и оперативни цели на фондацията за периода 2018-2023г.

3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ

 Изработване на методика и оперативен план за извършване на анализа на капацитета и външната оценка на организацията и анализа на външния контекст и изпълнението му в координация с екипа за организиране на всяка от дейностите;
 Организиране и участие в изработване на пълния набор инструменти за събиране на необходимите данни
 Изготвяне на междинни доклади за анализа на капацитета и външната оценка на организацията, както и на анализа на външния контекст;
 Изготвяне на финален доклад, съдържащ трите части – анализ на капацитета, външна оценка и анализ на външния контекст с изведени тенденции и препоръки към организацията;
 Представяне пред мениджърския екип и Настоятелството на данните от оценката, анализа на капацитета и анализа на външния контекст и съдействие относно прочита на данните за определяне на бъдещите стратегически цели и посока на организацията.


4. ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевите групи, обект на измерване капацитета, външната оценка и анализа на външния контекст, са:
За анализ на капацитета на организацията:
• Служители на фондацията,
• Настоятелство;
• Бивши членове на Настоятелството;
• Бивши служители на фондацията
• Членове на Консултативния съвет.

За оценката:
• Деца и семейства, настоящи и бивши клиенти на услугите, които предоставяме в София и Пловдив;
• Дарители;
• Медии;
• Други НПО – национални и международни;
• Държавни институции и такива на местната власт, институции на ЕС;
• Системата за закрила на детето;
• Дипломатически сектор


5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 Изработена самооценка на капацитета на организацията, която следва да бъде организирана около:
• Измерване на организационна ефективност чрез документален преглед, дълбочинни интервюта и въпросници към целевите групи;
• Права на децата, които фондацията адресира до момента и такива, които екипът разпознава като приоритетни да адресира в бъдеще;

 Изработена външна оценка на фондацията, която следва да даде отговор на въпросите:
• Какво ценят във фондацията?
• Как биха оценили организационната ни ефективност?
• Кои права на децата адресираме до момента?
• Каква е ролята ни за спазване правото на децата на семейство в момента? Има ли други права на децата, чието спазване трябва да бъде сред нашите приоритети?
• Каква трябва да бъде ролята ни в бъдеще?
• Какви предизвикателства виждат пред фондацията за постигането на тази роля?
• Как виждат своята роля в развитието и устойчивостта на организацията в бъдеще?
Предвижда се външната оценка да бъде направена през дълбочинни интервюта и въпросници, насочени към целевите групи.

 Изработен анализ на външния контекст, който следва да бъде организиран около следните теми и да изведе тенденции и препоръки към фондацията:
• Европейски, национални и местни политики и приоритети
• Дарителство
• Възможности за финансиране
• Други НПО – национално и европейско ниво
• Потребности + налични услуги – непосрещнати потребности
• Нарушени права на децата
• Политически контекст


6. КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
От външния оценител се очаква да има следните компетенции, умения и опит, които на етап кандидатстване ще се оценяват със съответните тежести:
• Знания и опит в изготвянето на оценки и планове за развитието на неправителствени организации – 30%;
• Знания и опит в сферата на стратегическо планиране и мониторинг на изпълнение на стратегически цели – 30%;
• Комуникативни умения – умение за модериране на дискусии, водене на конструктивни разговори – 10%.
• Умения за организирането и провеждането на обективни оценки с ефективно участие на деца на възраст до 7 години– 10%;
• Аналитични умения – интерпретиране и извеждане на изводии препоръки - 10%;
• Познание за действащата нормативна уредба в областта на политиките за деца на ниво ЕС и в България, компетентните институции за развитието на социални услуги, доставчиците на социални услуги, системата за закрила на детето в България – 10%;7. ВРЕМЕВИ ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАДАНИЕТО

Самооценката на капацитета и външната оценка на организацията и анализът на външния контекст трябва да се извършат в периода май-юли.
Очаква се в до 5 август 2018г. оценителят да представи данните и в последствие да участва в среща на мениджърския екип и Настоятелството за обсъждане на находките и препоръките и очертаване на бъдещите цели и посока на организацията.

8. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ
Изпълнителят на заданието, ще работи под ръководството и в пълна координация с Ръководител Организационно развитие и проекти. Ръководителят на екип „Организационно развитие“, ще мониторира работата на външния оценител по всяко време на извършване на външната оценка и ще координира работата и на хора от екипа на организацията в някои от дейностите на оценителя, когато и както това е съгласувано.

9. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ
Предвидената сума за всички разходи по самооценката, оценката и анализа на външния контекст възлиза на стойност до максимум 7500лв. и подлежи на договаряне.

Изисквания и необходими умения

10. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да кандидатстват по заданието е необходимо да представят следните документи:
• Писмено предложение (представяне на методиката, ориентировъчен план-график, ресурси) за провеждането на външна оценка по проекта и ценова оферта
• Професионална автобиография, която доказва наличието на очаквания опит по критериите изброени в т. 6
• Други документи в подкрепа на кандидатурата на външния оценител, препоръки, обратни връзки и др.

11. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ
Всички документи за кандидатстване е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес: i.ivanova@detebg.org в срок до 20 април 2018г.
След първоначалния подбор по документи, одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване в централния офис на Фондацията. Спечелилият кандидат ще подпише договор с Фондацията в срок до 30 април 2018г.
Външният оценител ще уточни финалните методология за самооценката на капацитета, оценката на организацията и анализа на външния контекст и план-график за осъществяването й съвместно с фондация „За Нашите Деца“. Финалният вариант на методологията следва да бъде изготвен и приет до 15 май 2018г.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към:
Ивелина Иванова
Ръководител „Организационно развитие и проекти“
Фондация „За Нашите Деца“
Моб. телефон: 0882538306
Ел. поща: i.ivanova@detebg.org
*
*}