Апойнт Партнърс
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Юрисконсулт съответствие и защита на данните
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт съответствие и защита на данните

София длъжност на пълно работно време

За нас

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

A-point Partners притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2493 от 29.03.2018г.

Отговорности

• Изготвя и проверява правна документация, в т.ч. пълномощни, договори, искови молби, жалби, заявления, правни становища и други;
• Участие в разработването на вътрешни нормативни документи и изразява становище по тяхната законосъобразност;
• Предоставя консултации по правни казуси, свързани с дейността на компанията;
• Организира дейностите по осигуряване защитата на личните данни и ефективно управление на информацията в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни;
• Идентифицира регулаторните рискове, прави оценка на нарушенията, включително при защитата на личните данни и изготвяне на справки и анализи към мениджмънта на компанията;
• Информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
• Наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности.

Изисквания и необходими умения

•. Висше юридическо образование и юридическа правоспособност.
• Високо ниво на владеене на английски език.
• Познава в детайли законодателството и практиките в областта на защита на личните данни.
• Много добра компютърна грамотност и умения: MS Office (Word, Excel, Internet).
Zaplatomer.bg