Поверително
ПТО - Специалист за офертен отдел
София
длъжност на пълно работно време

ПТО - Специалист за офертен отдел

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Строителна фирма търси СПЕЦИАЛИСТ ЗА ОФЕРТЕН ОТДЕЛ с висше образование инженер-магистър , отговарящ на изброените изисквания:


ОТГОВОРНОСТИ:

- Подготовка на тръжна документация за участие в обществени поръчки
- Изготвяне на - КСС, анализи, оферти
- Описание на технологията на изпълнение на СМР, изготвяне на техническо предложение
- Изготвяне на линейни и календарни графици за изпълнение на СМР
- Изготвяне на анализи за ценообразуване на единични цени в строителството;
- Актуване към инвеститори, изготвяне на сертификати с цялата съпътсваща документация
- Подготовка на документация за строителен надзор;
- Изготвяне и проверка количествените сметки и спесификации по работните проекти;
- Следи изменението на работния проект в процеса на изпълнение на строителството и актуализира КСС на обекта;
- изготвяне на проект за организация и изпълнение на строителството;ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование в областта на строителството-магистър
- Опит на подобна длъжност – задължителен /минимум 3 години/ !
- Да е участвал в изпълнението на инфраструктурни обекти
- Отлична компютърна грамотност, както и умения с програмите – AutoCad, Building Manager, както и с програмите - Word, Excel, електронни таблици
- Отлични познания на нормативната уредба, свързана с изготвянето на оферти в строителството, в т.ч. ТНС, УСН, СЕК, както и на нормативната уредба свързана с осигуряването на ЗБУТ по време на строителство.Опит в работата със ЗОП.

- Готовност за чести командоривки в страната
- Лоялност,висока отговорност,инициативност;
- Умения за определяне на приоритети;
- Отлични организационни умения и способности за изпълнение на задълженията при минимален контрол

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работно време от 9 до 18 час.
- Мобилен телефон, лаптоп
- Трудов договор.

*
*}