За Нашите Деца
50 - 300 служителя Apply
Специалист Човешки ресурси
Sofia
full-time

Специалист Човешки ресурси

Sofia full-time

About us

Фондация „За Нашите Деца" вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашата Детска къща осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Responsibilities


Търсим креативна, амбициозна и всеотдайна личност, която да стане част от екипа на фондация „За Нашите Деца“ на позиция:

Специалист „Човешки ресурси“


Отговорности:

• Организира процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“
• Организира и провежда първоначални интервюта с кандидати за работа, координира работата си с други експерти, които участват в подбора
• Предоставя обратна връзка за резултатите от подбора към кандидатите за работа
• Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции
• Администрира процесите по подбор, създава и поддържа документацията, необходима за вземане на решения
• Консултира одобрените кандидати относно изготвяне на необходимите документи за сключване на Трудов договор
• Управлява и координира процеса на назначаване и прекратяване съвместно с експерт ТРЗ, системен администратор и административен секретар
• Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители. Проследява и подпомага адаптацията им
• Актуализира въвеждащите модули, създавайки интересно и достъпно съдържание
• Анализира ефективността на въвеждащата програма и планира подобрения
• Работи активно за развитие на вътрешните комуникационни канали и информираността на служителите, създавайки различни информационни и визуални материали
• Организира вътрешни събития за екипа.
• Участва в разработване на програми за и организира вътрешни обучения и тиймбилдинги на екипа.
• Участва във вътрешната обучителна програма като обучител по „Работа с клиенти”
• Участва в организирането, провеждането и анализа на атестационния процес
• Управлява стажантската и доброволческа програма на фондацията
• Управлява процесите по набиране и подбор на стажанти и доброволци
• Представя фондацията на кариерни форуми
• Познава и спазва професионалните стандарти и етични норми

Requirements and necessary skills

• Висше образование специалност „Психология“, „Управление на човешките ресурси“, „Организационна психология“, „Администрация и управление“
• Минимум 1г. практически опит в областта на човешките ресурси
• Практически опит в прилагането на психометрични методи и инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностни характеристики е предимство
• Познава законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация
• Опит в изучаване на организационната структура, анализ на длъжности и компетенции
• Практически опит в използване на софтуерни приложения за управление на човешките ресурси е предимство
• Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Много добро владеене на английски език
• Предимство е опит в социалната сфера и/или в системата за закрила на детето

Личностни качества и умения:
• Отлични комуникационни и презентационни умения
• Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежа от контакти
• Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда
• Организираност, лоялност и коректност
• Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.

We offer

• Работа във високо мотивиран и професионален екип
• Динамична и иновативна среда на работа
• Коректни условия на труд
• Обучения за личностно и професионално развитие

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV и ще се свържем с избраните от нас кандидати. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
*
*}