Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на дирекция "Координация, съгласуване и взаимодействие" на КПКОНПИ
София
длъжност на пълно работно време

Директор на дирекция "Координация, съгласуване и взаимодействие" на КПКОНПИ

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„Координация, съгласуване и взаимодействие“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
3. Професионална област – право;
4. Придобита юридическа правоспособност;
5. Минимален професионален опит – 7 години или V-ти старши ранг;
6. Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
II. Начин за провеждане на конкурса:
- Защита на концепция за стратегическо управление;
- Интервю.
ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
1. Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
5. Концепция за стратегическо управление, включваща:
- Лична мотивация за заемане на длъжността;
- Виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.
6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.


Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул. “Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.
Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

• Ръководство, планиране, организиране, контрол и координация на дейността на
дирекция „КСВ“ и поемане на отговорност за изпълнението на задачите на дирекцията, включително отчет на постигнатите цели;
• Организиране на координацията и взаимодействието по проблемите на
антикорупционната политика;
• Съгласуване на всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт,
съобразно функционалната компетентност на Комисията.
• Изготвяне на становища и анализи по проблеми на антикорупционната политика.

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 670 лв. до 2200 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в Комисията.
VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.
VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

*
*}