Българска народна банка
Администратор, информационни системи в отдел „Обработка на данни“, дирекция „Информационни системи“
Sofia
full-time

Администратор, информационни системи в отдел „Обработка на данни“, дирекция „Информационни системи“

Sofia full-time

Responsibilities

Обща характеристика на длъжността:
Администриране и поддържане на банкови програмни системи за осигуряване на непрекъснато и навременно движение на информационните потоци, съгласно техническите спецификации на внедрените информационни технологии и изискванията на функционалните звена в банката.

Requirements and necessary skills

Изисквания:
• Висше образование – образователна степен „бакалавър“;
• Специалност – информатика, математика, икономика, изчислителна техника, автоматизация;
• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);
• Професионална работата с Windows, Microsoft Office, Internet;
• Познания и опит в работата с локални мрежи, UNIX AIX;
• Опит в администрирането на база данни – Oracle DB, или други DBMS;
• Опит с PL/SQL;
• Опит в инсталиране, конфигуриране и администриране на информационни системи.
С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит в банка, в областта на банковото счетоводство, както и познания и работа с ORACLE, SAP, SWIFT, VBA Excel Macros.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификати/дипломи за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.
Документи се подават в срок до 30.05.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1360 и 02/9145-1574.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.
При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.
*
*}