Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие»
София
длъжност на пълно работно време

Младши експерт в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие»

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие» при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
3. Професионално направление – хуманитарни науки;
4. Минимален професионален опит – не се изисква;
5. Компютърна грамотност;

II. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;
3. Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Съгласуване на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт, съобразно функционалната си компетентност.
- Изготвяне на становища, анализи и предложения за мерки.

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.*
*}