ТД Държавен резерв Бургас
Главен експерт в отдел ФДАПО, при ТД "Държавен резерв" гр. Бургас
Burgas
full-time

Главен експерт в отдел ФДАПО, при ТД "Държавен резерв" гр. Бургас

Burgas full-time

Job Description

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

Изх. № 2377/11.06.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-208/11.06.2018 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ


В отдел „ Финансови дейности и административно-правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – бакалавър;
професионален опит – 2 години
или
минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Професионална област - електронна техника и микроелектроника, информационни технологии, информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника.
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност: MS Office, Internet, работа с правно-нормативни продукти
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
декларация по чл.4, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
данни за здравното досие, съгласно чл.11(6) от Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП/ще бъде предоставен на място от служител от отдел ЧРКА/
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
автобиография.
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” - Бургас, ул. „Александровска” № 9 – III етаж. Телефон за справки и допълнителна информация на тел. 0882 533 040 – г-жа Димитрина Тюфекчиева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: поддръжка на компютърна и сървърна техника, локална мрежа в дирекцията, както и частично изградените в ПБ Сливен нивомерна система, разходомер и интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК). Внедрява програмни средства за обработка на информацията.
Организира работата по архивиране, съхраняване и при необходимост възстановяване на информацията от ПП Ажур. Организира и поддържа основните функции на ПП Ажур.
Подпомага служителите при усвояването и използването на наличното програмно осигуряване
Създава и използва антивирусна защита на информацията. Актуализира програмните продукти, използвани в Дирекцията, проучва и внедрява нови програмни продукти.
VІІІ. Размер на основната заплата – минималният праг на степен 4, определен за длъжността - 600 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността: 1 бр.


СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”