Хаусенгел България ЕООД
Buero – Mitarbeiterin /Mitarbeiter / Офис – Сътрудничка / Сътрудник
Sofia
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Buero – Mitarbeiterin /Mitarbeiter / Офис – Сътрудничка / Сътрудник

Sofia full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Hausengel ist ein Familienunternehmen, das seit 2005 ausgewaehlte und geprüfte Auftraegen an zufriedene Betreuungskraefte vermittelt. Unsere langjaehrige Erfahrung zeigt uns, dass wir nur mit Herz erfolgreich sein koennen. Deshalb bemuehen sich unsere Beraterinnen taeglich, Ihnen die verdiente Wertschaetzung, Sicherheit, Partnerschaft und vor alle Dingen Unterstuetzung zuzusichern, die Sie verdient haben. Werden Sie Teil unserer Hausengel-Familie und fuehlen Sie sich „Rundum versorgt“!
Wir haben schon Bueros in 8 anderen Laendern, wo wir erfolgreich unserer Taetigkeit entwickeln. Eines davon ist das Buero in Sofia, wo unsere Firma Hausengel Bulgarien EOOD ist.
Хаусенгел е семейна компания, която посредничи от 2005 год. при сключването на избрани и проверени договори за наемането на лица, грижещи се за възрастни и болни хора. Нашият дългогодишен опит ни показва, че можем да бъдем успешни само, ако извършваме тази дейност със сърцето си. Затова нашите консултанти се стараят ежедневно да Ви осигурят заслуженото уважение, сигурност, партньорство и преди всичко подкрепата, от която Вие се нуждаете при извършването на тази дейност. Станете част от нашето Хаусенгел-семейство и се почувствайте „Напълно обгрижен и осигурен“!
Ние имаме вече офиси в 8 страни, където развиваме успешно нашата дейност. Един от тях е нашият офис в София, където е нашата фирма Хаусенгел България ЕООД.

Responsibilities

Verwaltungsarbeit im Buero in Sofia mit Aussuchen, Auswaehlen und Vermittlern von BewerberInnen aus Bulgarien, die als Betreuungskraefte in ganz Deutschland arbeiten moechten.

Административна работа в офиса в София, свързана с търсенето, подбора и посредничеството на кандидати от България, които биха искали да работят като обгрижващи лица в цяла Германия.

Requirements and necessary skills

 Sehr gute Deutschkenntnisse (B2 – C1) (Deutschsprachiges Gymnasium oder Universiaets-/Hochschulausbildung Germanistik/Linguistik
 Много добри познания по немски език (ниво B2 – C1) (гимназия с преподаване на немски език или висше образование Немска филилогия /Лингвистика)
 Sehr gute Kommunikationsveraeltnisse (in Bulgarisch und Deutsch) mit Leuten im verschiedenen Alter und mit verschiedener Nationalitaet
 Много добра комуникация (на български и на немски език) с хора на различна възраст и с различна националност
 Bereitschaft zur Weiterbildung im Rahmen der Taetigkeit des Unternehmens
 Готовност за по-нататъшна квалификация в рамките на дейността на компанията
 Bereitschaft zu einer langfristigen Zusammenarbeit
 Готовност за дългосрочна съвместна работа

We offer

Arbeit mit einem Arbeitsvertrag laut des Arbeitsgesetzes in Bulgarien
Работа на трудов договор съгласно трудовото законодателство в България
Arbeit in einem modernen Buero in Zentrum von Sofia
Работа в модерен офис в центъра на София
Schulung fuer die Arbeit mit der Datenbank der Gesellschaft
Обучение за работата с базата данни на компанията
Arbeit in einem internationalen Team
Работа в международен екип
Bereitschaft zu einer langfristigen Zusammenarbeit
Готовност за дългосрочна съвместна работа
See in Zaplatomer.bg