община Кричим
Специалист „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка”
община Кричим
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Специалист „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка”

община Кричим full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

община Кричим

Responsibilities

• участва в организирането и ръководенето на силите за реагиране при бедствия и средствата за предотвратяване и овладяване при бедствия на територията на общината;
• участва в организиране обучението на населението и администрацията за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия;
• Организира денонощно дежурство за поддържане готовността, за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
• Отговаря за поддържането на защитените пунктове за управление на Общинската администрация в готовност за използване;
• Отговаря за имуществото на гражданска защита в Общината;
• Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността.

Requirements and necessary skills

• Минимална степен на завършено образование – средно;
• Минимален професионален опит – стаж на подобна длъжност ще се счита за предимство;
• Брутна заплата за длъжността – 726 лв.;
• Други изисквания – предимство е опит и познание при планирането, организацията и управлението на отбранително - мобилизационната подготовка и защита на населението;
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Zaplatomer.bg