община Кричим
Специалист „Екология и опазване на околната среда” по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра)
община Кричим
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Специалист „Екология и опазване на околната среда” по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра)

община Кричим full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

община Кричим

Responsibilities

• Осигуряване административното обслужване на физически и юридически лица по въпроси, свързани с околната среда, земеделие и животновъдство;
• Разработване на експертни анализи и изготвяне на становища по опазване на околната среда на населеното място и здравословната околна среда на населението;
• Организира, контролира, ръководи и отчита програмите за заетост в общината;
• Участва и осъществява контрол при изпълнението на проекти на общината, свързани с опазване и възстановяване на околната среда;
• Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността.

Requirements and necessary skills

• Минимална степен на завършено образование – висше инженерно-техническо, екология, екология и опазване на околната среда, специализации в областта на мониторинга на околната среда;
• Минимален професионален опит – стаж на подобна длъжност ще се счита за предимство;
• Брутна заплата за длъжността – 700 лв.;
• Други изисквания – предимство е опит и познание в прилагането на законодателството в областта, свързана с управлението на отпадъците, екологичното законодателство и опазване на околната среда;
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
Zaplatomer.bg