ТД Държавен резерв гр. Варна
Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите”
Варна
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите”

Варна длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул.“Московска“№3, тел.:++35929210201,
факс++359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

Изх.№5249/04.12.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед № РД-10-460/04.12.2018 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в Сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна, при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр.София

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование - бакалавър ;
професионален опит - 2 години;
или
минимален ранг - IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 /в действащата към момента редакция/ от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Технически науки/ Администрация и управление;
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност: MS Office, интернет, работа с правно-нормативни продукти.
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
решаване на тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:


5.1. Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
декларация по 4, ал.1, т.2 от Закон за защита на личните данни.
копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
данни за здравното досие, съгласно чл.11(6) от Наредба №3/ 25.01.2008г. на МЗ и МТСП/ ще бъде предоставен на място от служителя по човешките ресурси/;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
автобиография.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в Деловодството на Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. Варна, ул. „София” 28, етаж 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. Варна, ул. „София” 28, етаж 3.
Телефон за справки и допълнителна информация – 0882 533 024 - г-жа Нели Георгиева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Контрол върху състоянието, начина на съхранение и отчетността на ДР и ВВЗ в базите и външните съхранители и запаси за извънредни ситуации в задължени лица по ЗЗНН.
Контрол върху изпълнението на договорите и заповедите от ДА ДРВВЗ.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минимален праг на степен 4, определен за длъжността – 600 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 (един) брой.

СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

Zaplatomer.bg