ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Кандидатите трябва да покриват минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образователно-квалификационна степен – висше, „бакалавър“;
2. Предпочитана специалност – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Природни науки, математика и информатика;
3. Професионален опит – 2 години в областта на изследванията, анализите и организирането на събития;
4. Минимален ранг - IV младши;
5. Компютърни умения - добри умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, електронна поща и офис техника..
6. Владеене на английски език – минимално ниво B1.

Конкурсът да се проведе чрез: Тест и интервю

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС));
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от удостоверения / сертификати и други документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, чуждоезикови умения;
4. Документи, удостоверяващи професионалния опит – трудови, служебни, осигурителни книжки и други.

Документите се подават лично или от упълномощен представител в деловодството на ИПА – гр. София, ул. „Аксаков” № 1, ет. 3, стая 303 в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в сградата на ИПА на ул. „Аксаков” № 1 и на електронната страницата на ИПА.

Zaplatomer.bg