Фесто Производство ЕООД
more than 300 служителя Apply
Инженер, конструктор
Смолян
full-time

Инженер, конструктор

Смолян full-time

About us

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като инженер – част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Responsibilities

• Конструира инструментална екипировка съгласно техническите изисквания на поръчителя и специфичните възможности на инструменталното звено;
• Изготвя необходимата техническа и технологична документация, както и участва в контрола за правилното изпълнение на поставените технологични изисквания и спазване на технологичната дисциплина;
• Планира и оптимизира технологичните процеси с цел повишаване на рентабилността на инструменталното производство;
• Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове обработки;
• Участва в съгласуването на конструкциите на нови инструменти с другите звена на инструменталното производство;
• Изгражда и поддържа база данни с конструктивна, технологична и програмна документация за инструментите в отдела;
• Участва при определяне на очакваното натоварване на машините, работните места, изготвянето на времеви графици за отделните поръчки и др.;
• Съблюдава поставените срокове и своевременно уведомява прекия ръководител при възможност за отклонения от установените времеви графици.

Requirements and necessary skills

Tехнически компетенции:
• Висше техническо образование в областта на машиностроенето;
• Писмено и говоримо владеене на английски език (ниво B2);
• Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE;
• Познания и практически опит по CAD/CAM системи;
Професионални компетенции:
• Професионален опит от минимум 2 години в областта;
• Професионален опит в сходно производство ще се счита за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

We offer

• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.
Zaplatomer.bg