Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Главен експерт в сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“
Sofia
full-time

Главен експерт в сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“

Sofia full-time

Job Description

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

Изх. №1767/11.04.2019 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-115/11.04.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжност:ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ


в сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
- висше образование – магистър;
- професионален опит – 2 години;
или
- минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
- за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
- здравеопазване/фармация;
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
- компютърна компетентност: Microsoft office, Internet.
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
- тест
- интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
- писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в ТД „Държавен резерв” гр. София в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114.
Телефон за справки и допълнителна информация – 0879185262 г-жа С. Паунова.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Участва в дейността на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ и сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременни запаси“ по организирането и контрола по създаването, съхраняването, опресняването, отчитането, контролирането и опазването на държавните резерви и военновременни запаси;
VІІІ. Размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността 610 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността: 1 бройСТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

Zaplatomer.bg