Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)
Главен експерт в Националният център по обществено здраве и анализи
Sofia
full-time

Главен експерт в Националният център по обществено здраве и анализи

Sofia full-time

Job Description

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Управление и поддържане на собствеността“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1 Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“
1.2 Професионална област : "Социални, стопански и правни науки", "Технически науки";
1.3 Минимален професионален опит – 3 (три) години.

2. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Компютърни умения.

Кратко описание на длъжността:
- Води досиета на сградния фонд на НЦОЗА.
- Участва в изготвянето на технически и финансови предложения за ремонт на сградния фонд на НЦОЗА, материално-техническото осигуряване на агенцията и други свързани с дейността на отдела.
- Съдейства за правилното и целесъобразно стопанисване на имуществото на Центъра
- Следи за поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации в сградния фонд на Центъра.
- Инициира и участва в провеждането на процедури за обществени поръчки за възлагане на ремонтни, почистващи и охранителни дейности, за материално-техническо осигуряване на Центъра, застраховането на движимото и недвижимото имущество, съобразно действащите нормативни актове и др. касаещи дейността на отдела. Участва в контролирането на изпълнението на сключените договори във връзка с проведените процедури.
- Участва при организирането на материално-техническото снабдяване на Центъра с инвентар, консумативи и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение.

3. Начин за провеждане на конкурса:
3. 1. Интервю с кандидатите.

4. За участие в конкурса кандидатите подават:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, - допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Документи за участие в конкурса се подават в НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;

6. Срок за подаване на документите: до 17:30 на 07.05.2019 г.

Zaplatomer.bg