American University in Bulgaria
Пазач
Благоевград
длъжност на пълно работно време

Пазач

Благоевград длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Предпазва сградата и собствеността от повреди, кражби, огън и инциденти
• Контролира влизането в сградата на гости и външни лица
• Помага на Ръководител направление Охрана на общежитието и/или Сътрудник Охрана при извеждане на нарушителите от общежитието. При по-трудни ситуации, в случай че пазач-отговорника не е на работа, се обажда в РДВР за помощ
• Отговорен е за личната собственост, парите, документите и ценностите на студентите и персонала на АУБГ, когато са оставени за съхранение при пазачите
• В случай на инциденти, кражби или липса на собственост от сградата или зоната за паркиране по време на дежурство, негово задължение е да разрешава проблема до идването на компетентните лица– Сътрудник “Oхрана”, Ръководител „Охрана“, Директор „Оперативна дейност“, Представител на полицията и др. Предоставя писмен доклад за всички случаи на Сътрудника „Охрана“, Ръководителя “Охрана“ и Директора „Оперативна дейност”
• Записва всички инциденти, кражби, повреди или други липси в заведената за целта книга
• Проверява и е в състояние да работи с противопожарната алармена система, противопожарните уреди и съоръжения в сградата и е отговорен за правилното им съхранение
• В случай на пожар изпълнява заповедите на сътрудник Охрана според предварително изготвения евакуационен план
• Отговаря за спазването на правилата за охрана от служители и студенти

Изисквания и необходими умения

• Диплома за средно образование
• Общо добро физическо състояние
• Една година трудов стаж като пазач
HRW 2019