Технически специалист - инженер
Враца
длъжност на непълно работно време

Технически специалист - инженер

Враца длъжност на непълно работно време

За нас

Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.024-0781-C01, по проект „Създаване и развитие на фирма за иновативни софтуерни решения” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в „АЙ ТИ ЕВ” ООД се стартира процедура за подбор на персонал.

Отговорности

Задължения и отговорности:
- Прилага технически познания при разработване и внедряване на софтуер, които са свързани с работата и устройството на автомобилни газови уредби.
- Консултира експерти по програмиране относно технологичните аспекти по отношение обслужването на автомобилни газови уредби.
- Определя потенциални рискове и въвежда процедури за безопасност.

Изисквания и необходими умения

Длъжност: Технически специалист - инженер
Образование: Висше техническо образование

Съгласно изискванията заложени в договор BG16RFOP002-2.024-0781-C01, лицето трябва да бъде с трайни увреждания (с призната група инвалидност над 50%).

Кандидатите следва да предоставят актуална автобиография и актуално решение за ТЕЛК. С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи, в т.ч. диплома за образование, трудова книжка, препоръки и др.

Ние Ви предлагаме

- период на заетост (в месеци) - 15
- часова заетост - 4 часа/ден
- месторабота: Република България, гр. Враца
- свободни работни места – 1 брой
Zaplatomer.bg