Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Стилмет АД / Стомана Индъстриз АД / София Мед АД
Град: София
 
София Мед АД е реализирала и ще реализира и за напред студентски стажове и производствени практики за студентите от следните висши учебни заведения и специалности :
  1. ХТМУ – “Обработване на металите чрез пластична деформация”, “Металургия на цветните метали и сплави”, “Металургични пещи и агрегати”, “Индустриален мениджмънт”, “Стопанско управление”, “Металолеене”, “Химично инженерство (с немски език)”, “Управление на качеството”, “Автоматика и информационни технологии”, “Екология и опазване на околната среда”
  2. ТУ – Факултет за английско инженерно обучение, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, “Компютърни системи и технологии”, “Силова електроника”, “Енергетика и електрообзавеждане”, “Хидро и пневмно задвижване”, “Технология на машиностроенето”
  3. Софийски Университет – “Информатика”, “Стопанско Управление”
 
Назад