Описание
Министерство на здравеопазването
Обявата е изтекла.
Компютърен специалист
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КОМПЮТЪРЕН СПЕЦИАЛИСТ

Квалификационни изисквания:
• висше образование;
• добро владеене на английски език;
• минимум 2 години стаж в областта на дейностите по работното задание;
• компютърни умения – Много добро познаване на пакет MS Office, познания по администриране на Linux и Windows базирани сървъри, управление на локални мрежи;
• възможност за бързо разрешаване на потребителски проблеми;
• възможност за бързо усвояване и прилагане на нови умения;
• умения за работа в екип.

Отговорности:

1. Поддържане на Е-система за управление на задачи в офис и при проекти.
2. Работа с цифрови сертификати и универсални електронни подписи.
3. Работа и поддръжка на Е-система за управление на документи – сканиране, архивиране, индиксиране, конвертиране, проследяване движението на документи.
4. Работа и поддръжка на Е-система за анкетни проучвания – сканиране и конвертиране на печатни формуляри в електронни.
5. Работа и поддръжка на Е-система за работа в група по проект – едновременна работа по проекти, документи, е-таблици, презентации;синхронизация на редактирани документи on/off-line
6. Работа с бази данни.
7. Работа и поддръжка на Е-система за архивиране на файлове
8. Осъществяване на видеоконферентни сесии
9. Поддържане на уеб-страници
10. Осигуряване на сигурност на информацията и достъпа до нея.

Моля изпратете в срок до 22 август 2008 г.

Подробна автобиография на български език и английски език;
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
Сертификати за завършени курсове;
Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

(за конкурса за Компютърен специалист)
Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” можете да намерите на www.mh.government.bg и www.aidsprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.