Описание
Министерство на здравеопазването
Обявата е изтекла.
Програмен асистент
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Структура за управление на Програми,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

ПРОГРАМЕН АСИСТЕНТ КЪМ СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД

Квалификационни изисквания:
• Висше образование;
• Минимум 2 години административен опит;
• Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
• Добър писмен и говорим английски език;

Практически опит:
• Добър административен опит;
• Комуникативни и организационни умения;
• Умения за работа в екип;
• Опит в реализирането на международни проекти е предимство;

Основни задължения и отговорности:
• Спазване разпоредбите на Ръководството за оперативно управление на Програмата
• Изготвяне и предоставяне на кореспонденция, становища, доклади и др.
• Следене за своевременното изпълнение на дейностите, заложени в работния план на Програмата.
• Преглед на отчетите на под-получателите по Програмата за изпълнение на заложените в работните задания дейности;
• Изготвяне на контролни листа за плащане на консултантите на Програмата, след преглед на отчетите за пълнота, форма на отчитане и съответствие на отчетените дейности със заложените в работните им задания;
• Осъществяване на добра и своевременна комуникация между Директора на Програмата, консултантите и под-получателите на Програмата;
• Изготвяне на договори с под-получателите и консултантите на Програмата, в консултация с Програмния администратор, Финансовия мениджър и Мениджъра по мониторинг и оценка;
• Техническо оформяне на задания на под-получателите и консултантите след обсъждане с консултантите на Програмата;
• Водене на протоколи от заседания на Националния координационен комитет /НКК/, на редовните срещи на СУП, на Дългосрочните консултанти и други срещи, свързани с реализиране на дейностите на Програмата;
• Оказване на съдействие на консултантите при организиране на семинари, обучения, работни срещи и посещения, свързани с реализирането на дейностите на Програмата;
• Обобщаване на справки и отчети, отнасящи се до изпълнението на дейностите на Програмата;
• Участие съвместно с консултантите на Програмата в изработването на спецификации и заявки-разпределения на необходимите диагностикуми и консумативи за туберкулоза за нуждите на микробиологичните лаборатории в страната и проследяване на изразходването им в съответствие с броя изследвани и контрола на лечението на болните;
• Други административни задачи, които могат да възникнат в хода на изпълнение на Програмата.

Моля изпратете в срок до 11 февруари 2013 г.

▫ Подробна автобиография на български език и английски език;
▫ Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
▫ Сертификати за завършени курсове;
▫ Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

за конкурса за (посочете за коя позиция кандидатствате)
Програмен асистент към СУП

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.
Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.