За Нашите Деца
50 - 300 служителя Apply
Семеен Психолог
Plovdiv
part-time

Семеен Психолог

Plovdiv part-time

About us

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истинско семейство.

Responsibilities

Роля и отговорности:

• Семейно консултиране и психо – социална работа с биологични и разширени семейства на деца в риск; новородени деца; деца, преживели насилие; деца с трудно поведение; деца, настанени в институции;
• Оценяване на биологични семейства за възможности за реинтеграция на деца, изведени на по – ранен етап;
• Оценяване на роднински семейства за възможности за грижа за деца, изведени от биологично семейство;
• Оценяване на деца в приемна грижа, преди осиновяване;
• Управлява случаи в Център за обществена подкрепа „За деца и родители“, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация;
• Участва в прегледи с отделите „Закрила на детето“ по водените от него случаи, при необходимост
• Участва при обсъждане на случаи и супервизии;
• Предоставя услуги на деца в институционална и резидентна грижа, за които е определен като поддържа необходимата документация, свързана с управление на случай;
• Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и преразглеждане работа по случаи, с които работи;
• Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на ефективен екип;
• Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии;
• Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.

Requirements and necessary skills

Професионални компетенции:
• Висше образование - специалност "Психология", “Клинична психология", "Семейно консултиране" или "Комуникативни нарушения";
• Опит в работата с деца и семейства;
• Умения за екипна работа;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
• Опит в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство

We offer

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Много добри условия на труд
Teleperformance Greece