Описание
Министерство на здравеопазването
Обявата е изтекла.
Статистик
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

СТАТИСТИК

Квалификационни изисквания:

• Висше образование, специалност статистика или математика;
• Добро владеене на писмен и говорим английски език;
• Минимум 2 години стаж в областта на статистиката, предимство е опит в областта на био-статистиката.
• Умения да планира и провежда епидемиологични проучвания;
• Компютърни умения (Word, Excel, Power Point, статистически програми, работа с база данни).

Отговорности:

1. Разработва статистически модели за анализ на поведенчески, демографски и биологични данни, свързани с епидемиологичния и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН.
2. Подпомага епидемиолога и социолога при планиране на изследванията за втора генерация епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН сред рисковите групи.
3. Извършва статистически анализи и интерпретация на събраната информация.
4. Отговаря за пълнотата на базите данни.

Моля изпратете в срок до 22 август 2008 г.

Подробна автобиография на български език и английски език;
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
Сертификати за завършени курсове;
Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

(за конкурса за Статистик)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” можете да намерите на www.mh.government.bg и www.aidsprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.