Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)
Юрисконсулт, гл. експерт в отдел "Правна помощ и обществени поръчки"
София
длъжност на пълно работно време
ITCD