Описание
Обявата е изтекла.
Заместник главен счетоводител гр. София
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Организира, ръководи и контролира дейността на служителите в управлението;
• Контролира правилното осчетоводяване на фактури и платежни документи от служителите в звеното;
• Следи промените в нормативната база и дава своевременно указания по прилагането им;
• Осигурява информационна обезпеченост на Ръководството чрез вътрешни справки и отчети;
• Участва в разработването на вътрешно-нормативни документи, отнасящи се за финансово-счетоводната дейност;
• Участва в изготвянето на счетоводната политика на Банката;
• Разработва счетоводни схеми и указания при въвеждане на нови продукти, преглежда и актуализира текущите;
• Поддържа преки връзки с данъчни и осигурителни институции.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше икономическо образование (магистър);
Пет години опит като счетоводител с ръководни функции (банков опит е предимство);
Познания по нормативната счетоводна и данъчна база, международните счетоводни стандарти и банковото законодателство;
Опит в ръководене на колектив;
Работа с готови програмни продукти, MS OFFICE, приложения под WINDOWS;
Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.