Информация за пресата

Джобтайгър завъши участието си в проект "Активни услуги за пазара на труда"

вторник, 12 декември 2006
През последните няколко години на пазара на труда в България се наблюдава интересно явление – въпросът "Коя е най-подходящата за мен работа и как да я открия" категорично измества въпроса "Как да намеря каква да е работа". Връзката между развитието на икономиката в цялата страна, възраждането на традициите за професионално ориентиране в образователната система и прохождащата идея за кариерно развитие през целия живот на човек е безспорна. Към тези фактори прибавяме и финансирането на проекти по различни европейски и световни програми, свързани с изграждане на устойчиви структури и механизми за пазара на труда, каквато е програма "Активни услуги за пазара на труда", част от проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта", по който българското правителство получи заем от 50 млн евро от Световната Банка през 2003 г. Програмата цели да се подпомогне обществото да разшири и да използва пълноценно човешкия си капитал, в контекста на променящата се икономическа среда и изменящи се условия на пазара на труда.

Опитът на най-големия професионален уебсайт за търсене и предлагане на работа, Jobtiger.bg от едногодишното участие в програма АУПТ показва, че хората от всички възрасти, независимо от социално-икономическото си положение, се нуждаят от специално обучение и помощ при дефиниране на собствените способности и желания от една страна, възможностите и тенденциите на пазара на труда в България от друга страна и планирането, организирането и изпълнението на кариерата си, от трета страна. Основният извод, след едногодишна работа с безработни хора от различни краища на страната, е че всички останали проблеми като ниска мотивация, неактивно поведение за намиране на заетост, бягане от отговорност за собствената си кариера, разминаване между възможности и желания, робуване на стари схващания, че хубава работа се намира само с връзки, сезонния характер на безработицата и др., произтичат от тези три очертаващи се тенденции.

В отговор на тези проблеми повече от половин година, в 25 университета от цялата страна, съществуват и функционират изградените с помощта на Jobtiger.bg и ААМР, специализирани кариерни центрове, в които работят консултанти, обучени по най-съвременната сертификационна програма за кариерно развитие – GCDF (Global Career Development Facilitator). Освен, че са обучени според съвременните теории за кариерно развитие, кариерните специалисти имат умения за оценяване и подпомагане на клиентите си за взимане на решения, свързани с развитието на кариерата им, както и за подпомагането им в процеса на търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване и явяване на интервю пред работодател.

Програмата за обучение на кариерни специалисти и въвеждане на кариерното консултиране в образователната система в България продължава в средните училища с желанието, всяко българско училище ще има поне един кариерен специалист до края на 2009г. Желанието на екипът на Jobtiger.bg е кариерното консултиране да намери своето място и в бизнеса, като през следващата година ще бъдат организирани специализирани обучения за това.

Вторият основен извод от участието на Jobtiger.bg в програма АУПТ е важността на ангажираността и участието на държавните и общински структури във всички тези процеси. Модернизирането и популяризирането сред работодатели и търсещи работа на тези структури е от изключително значение за успешното развитие на общество, отговорно за кариерата и благополучието си.

Участието на Jobtiger.bg в програма АУПТ завършва в края на тази година, но дейността на Jobtiger.bg, насочена към развитие и изграждане на устойчиви структури и механизми за пазара на труда у нас продължава с популяризиране и налагане на кариерното консултиране в България.
Назад
ITCD