Description
Not disclosed
Expired job posting.
Главен експерт обществени поръчки
Водеща в своята дейност държавна фирма, утвърдена на вътрешния и международен пазар, търси да назначи мотивирана и енергична личност на позиция Главен експерт обществени поръчки.
Основни задължения и отговорности:
1. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и следи за тяхното изпълнение;
2. Участва в изготвянето на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;
3. Обобщава получената информация и участва в изготвянето на документациите с оглед осигуряване на необходимата съгласуваност между документите, включени в тях;
4. Изготвя проектите на предвидените в ЗОП решения, обявления и уведомления и отговаря за своевременното им публикуване съгласно действащото законодателство и нормативните изисквания;
5. Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти по процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. Изготвя съвместно с членовете на комисията необходимите протоколи от работата и, решенията за определяне на изпълнител/прекратяване на процедури за обществени поръчки, уведомителни писма до участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки, предвидените в ЗОП уведомления до АОП;
Изисквания:
1. Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност инженерна , икономическа или право, с придобита юридическа правоспособност;
2. Професионален опит - над 5 (пет) години професионална практика в областта на обществените поръчки. За предимство ще се счита:
- Трудов стаж при публичен възложител, отговарящ на условията по чл. 245 от ЗОП, на позиция с отговорности, свързани с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Трудов стаж в органите за предварителен и последващ контрол по ЗОП;
- Опит в прогнозирането и планирането и изготвяне на графици за обществени поръчки;
- Опит в разработването на електронни информационни системи/база данни в областта на администрацията;
- Опит в разработването и/или използването на електронни системи за провеждане на търгове и/или управление на обществените поръчки;
- Опит в проекти с европейско финансиране;
- Опит в областта на деклариране на стоки пред Митническата администрация;
- Опит в обработката на големи масиви данни в Excel.
3. Компютърна грамотност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет;
4. Ползване на чужди езици - английски език. За предимство ще се счита ниво на владеене на английски език над B1 съгласно общата европейска езикова рамка;
5. Познаване на нормативната уредба и документите, свързани със дейността;
6. Личностни качества:
- Способност за разпределяне на времето и планиране при работа с крайни срокове;
- Аналитично мислене и проучвателни умения;
- Организираност;
- Умение за работа в екип;
- Комуникативност;
- Градивност и гъвкавост;
- Желание за усвояване на нови знания;
- Способност за реална преценка на обстоятелствата;
- Инициативност и иновативност;
- Адаптивност при рискови и стресови ситуации.

Фирмата предлага:
- Добри условия за работа с отговорен и динамичен екип;
- Фиксирано и атрактивно допълнително заплащане, според постигнатите резултати и социален пакет;
- Трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
- Пълно работно време;

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля изпратете автобиография в Europass формат чрез онлайн формата за кандидатстване.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, като контакт ще установим само с кандидатите, които са одобрени за интервю.
Фирмата е регистрирана като администратор на лични данни и всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.