В западните държави кариерният център е неразделна част от всеки университет, който има претенции да предлага съвременно образование и услуги на своите студенти. Добре функциониращите кариерни центрове са много силен маркетингов инструмент за привличане на бъдещи студенти.
Центровете са в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, така и на работодателите, търсещи бъдещи служители.

Кариерните центрове предоставят висококачествени услуги, свързани с професионалното ориентиране и развитие на студентите. Професионално подготвени специалисти работят с учащите се, които желаят по-добре да определят своите интереси, възможности и потенциал с цел дефиниране на най-подходящите области за кариерно развитие. При съставянето на подобни профили често се използват различни техники като групови и индивидуални обсъждания, тестове и други. Центровете предоставят практически познания на студентите, свързани с тяхното кариерно развитие, като стратегии за търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване за стаж и/или работа, интервюта и други. За целта се организириат различни практически семинари, често с присъствието на гост-лектори и работодатели.

Сред предлаганите услуги за студенти могат да бъдат посочени обучение по стратегии за търсене на стаж и работа, съдействие при подготовка на автобиография и други документи, информация за очакванията на работодателите по време на интервю, подход при избор на магистърска програма, обучение в комуникационни умения и т.н.

Кариерният център поддържа богата ресурсна библиотека, където студентите могат да намерят материали/литература, свързана с тяхното кариерно развитие. Той поддържа и съвременни информационни технологии, които са на разположение на студентите, като по-напредналите центрове притежават дори и техника, позволяваща записването и последващото анализиране на пробни интервюта за работа.

Друго основно занимание на кариерния център е работата с работодателите. Той осъществава връзката между университета и бизнеса при организирането и провеждането на стажантски програми. Работодателите използват тези центрове, за да обявят свободни места за стажове, като по този начин получават гаранции, че информацията ще достигне до желаните от тях реципиенти. Тук е и мястото, където работодателят може да разгледа автобиографии, да получи информация за студенти от търсените от него специалности, да проведе интервюта за работа, както и да обяви своето участие в организираните дни на кариерата. Накратко, кариерните центрове са инструментът, който би могъл да спомогне в значителна степен за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и предлагани от тях продукт.