Налага ви се често да презентирате пред голяма аудитория или да преговаряте с клиенти? 

А знаете ли как да построите речта си така, че и древногръцките философи да ви свалят лавров венец? Как думите ви да са убедителни, аргументите - чути, а идеите ви осмислени и запомнени? Умеете ли със силата на словото и присъствието си да владеете аудиторията и да се забавлявате?

Ако считате, че има какво още да научите и искате да тренирате при най-добрите практици, то тридневен курс по „Реторика и техники за аргументация” ще ви е полезен!
 

РЕТОРИКА И ТЕХНИКИ ЗА АРГУМЕНТАЦИЯ

 
(проф. дфн Георги Каприев, д-р Антоанета Дончева, д-р Георги Петков)

Тренинг-обучението е разделено на три модула с теоретична и приложна (симулативни и ролеви игри) насоченост, които съдържат:

Модул 1: Изработване на реч и доклад при дефицит на време. Техники за ефектна композиция на текст. Презентиране (публична реч) пред аудитория и говор пред камера. Ключови техники за аргументация и манипулиране чрез слово.

Модул 2: Техники и стратегии за аргументация при водене на преговори и дискусии. Конструкция на теза, подмяна на тезата, атака на опонента и париране. Аргументиране при кризисна / непредвидена ситуация. Разбиране и използване на обратната връзка.

Модул 3: Невербална комуникация - жестове, поза, мимики, поглед, интонация, облекло. анализ на езика на тялото. Как да превърнем личните специфики в ефекти. Персонален имидж. Лидерство.

Участниците се въвлечат в диалогични и монологични ситуации, в които анализират и интерпретират комуникативни проблеми с помощта на инструментариума на реториката. Работата е насочена към развитие на индивидуалните умения на всеки участник, както и към разбирането на особеностите на груповото общуване.

Ако желанието ви е да говорите спокойно, убедително и запомнящо се пред аудитория, то това обучение ще ви бъде от полза!

Тренери:

проф. дфн Георги Каприев
Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“. Ръководител на катедрата История на философията към ФФ на СУ. Специалист по приложна аргументация, имиджмейкинг, публична реч (диалогични и монологични техники), лидерство и преговори. Член на комисията за съвременна българска драматургия на Академия А’аскер. Организатор на Международния фестивал на християнските изкуства и култура. Съосновател и съорганизатор на European Graduate School for Ancient and Medieval Philosophy (EGSAMP).

гл. ас. д-р Антоанета Дончева
Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски”. Специалист по невербална комуникация, стилистика, реторика и семиотика. Занимава се с проблеми на идентичността, визуалната аргументация, социална маска, персонална роля и имидж.

д-р Георги Петков
Хоноруван преподавател към катедра „Реторика” на СУ „Св. Климент Охридски” и МВБУ Ботевград. Специалист по реторика, спийчмейкинг, презентационни умения и изработване на презентации. Интересите му са в областта на визуални и наративни стратегии и реализирането им като подготовка на текстове за речи и модели за участие в дискусии.

Място: СТЦ Интерпред

Цена: 360,00 лв без ДДС (при ранно записване: 300,00 лв без ДДС)

Група: между 10 и 15 човека

N.B! Ако си мислите, че реториката не е за вас, добре е да знаете, че едни от най-добрите оратори и политици на нашето съвремие, са мислели същото за себе си, преди да се докоснат и изучат древните тайни на изкуството на говоренето пред хора!