Описание

OUTPLACEMENT
Какво е outplacement?


Outplacement е помощ и подкрепа за освободените служители в процеса на търсене на нова работа, осигурени от специализирана компания, за сметка на работодателя.
Обикновено включва кариерно консултиране, подготовка на документи за кандидатстване за работа (CV, мотивационно писмо и т.н.), подготовка за интервю, както и участие на консултанта в процеса на търсене на работа.
Нормално outplacement процеса продължава няколко месеца (между 4 и 6) и цели да се намалят негативните последствия от загубата на работата. Най-важният аспект от целия процес обаче е психологическата подкрепа, която получават хората, останали без работа.
Като следствие от световната икономическа криза услугите по outplacement стават все по-популярни в САЩ и Западна Европа. Ние, от JobTiger, също започнахме да помагаме на организациите да осигурят този различен вид подкрепа.


Защо услугата е полезна?

  • Помага на работодателя да идентифицира най-добрия начин за помощ на съкратените служители.
  • Помага на съкратените посредством индивидуални или групови коучинг сесии, семинари по кариерно консултиране и мотивационно обучение, работилници за повишаване уменията за заетост, създаване на стратегия за търсене на работа и ориентиране към подходяща професионална реализация, консултации за започване на собствен бизнес и дори зала в офиса на компанията, която да бъде използвана от търсещите работа. Служителите ще бъдат регистрирани в базата данни на JobTiger и в момента, в който има подходяща работа за тях, ще бъдат осведомени.
  • Помага на служителите, незасегнати от съкращения, да избегнат синдрома "Кой е следващият?", да запазят ефективността си и да не изпитват вина. Чрез професионални консултации се постига по-голяма ангажираност и мотивираност на персонала.

Услугата по Outplacement включва още постоянно съдействие в процеса на търсене и намиране на работа (специалистите по човешки ресурси от JobTiger са на разположение да ориентират, подкрепят, дават насоки, да съдействат в процеса на изпълнение на набелязания стратегически план за кариерно развитие), което може да включва допълнителни срещи, телефонни разговори и писмена кореспонденция.

Комбинацията от групова и индивидуална среща е най-ефективната подкрепа за хора, на които предстои смяна не само на месторабота, но и на бранша като цяло. Този подход гарантира подкрепа в дъргосрочен аспект, а не е еднократно действие, което води до повишаване на познанията и мотивацията на търсещите работа.