Not disclosed
Финансов анализатор
Sofia
full-time

Финансов анализатор

Sofia full-time

Job Description

Основни задължения:
Финансовият анализатор организира и осъществява дейността по периодичното анализиране на финансовото състояние на компанията. Подпомага ръководството при осъществяване на неговите правомощия в икономическата и финансовата дейност, познавайки фирмената политика, цели и стратегия.Участва при разработването на финансовата политика и отчетност. Като финансов анализатор, Вие ще проследявате и анализирате счетоводния баланс, приходите, разходите и движението на паричните потоци в сравнение с приетия бюджет. Като основни Ваши задължения се включват и оценка и анализ ефективността на капиталовата структура, направените разходи и крайният финансов резултат.

Отговорности :
-Анализ на паричните потоци на дневна, седмична и месечна база.
-Подготовка и проследяване на паричните потоци
-Изпълнение на корпоративната финансова политика.
-Поддръжка на корпоративната система за икономическа и финансова отчетност.
-Участие в изготвянето на годишния бюджет на компанията.
-Подготвяне данните за финансов анализ и отчитането на KPI.
-Работа по непрекъснатото подобряване на качеството и точността на корпоративната информационна система.
-Сътрудничество с други финансови отдели и звена (счетоводство, финансов мениджмънт IT).


Изисквания:
-Подходящо висше образование
-Поне 3-годишен трудов стаж, адекватен на спецификата и изискванията на длъжността.
-Много добра компютърна грамотност (МS Word, Excel, MS Access, Power Point).
-Отлични умения за анализ и синтез на информация.
-Способност за ефективна работа в динамична среда.
-Комуникативност, инициативност и умения за работа в екип.
-Висока степен на организираност и внимание към детайлите.
-Висока мотивация за успех и постигане на резултати.
-Аналитичност, инициативност и умения за решаване на проблеми.


Документи за кандидатстване:
-Автобиография (CV) с актуална снимка
-Мотивационно писмо

Ако намирате тази професионална възможност за съответстваща на Вашия опит и амбиции, моля изпратете Вашето мотивационно писмо и професионална автобиография чрез бутона за кандидатстване.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.