Висше училище по застраховане и финанси

София www.vuzf.bg 50 - 300 служителя

Компания


Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна инстутуция.То е открито с решение на 39-то Народно събрание на Република България от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика", както и докторанти по акредитирани докторантски програми. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации.

Висшето училище е получило четвърта институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване (НАОА) с Протокол № 11 от 11.06.2020 г. със срок от пет години и втора програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление на НАОА с Протокол № 6 от 23.03.2016 г., със срок от шест години. Със същия протокол постоянната комисия е дала и програмна акредитация на две докторантски програми във висшето училище ("Финанси,застраховане и осигуряване" и "Счетоводство, контрол и анализ") за срок от пет години.

През 2017 г. ВУЗФ е получило и втора международна акредитация от BRITISH ACCREDITATION COUNCIL (Британския акредитационен съвет), който е член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование ( ENQA), за максималния срок от четири години.

JobTiger Banner
JobTiger Banner