Евро Брокер ООД

Компания

Евро Брокер притежава Разрешение от Дирекцията за застрахователен надзор за извършване на дейност като “застрахователен брокер” No 11 / 23-03-2000 г. Фирмата е специализирана за консултации и застрахователно обслужване. Брокерското дружество предлага, както застрахователните продукти на лицензираните български застрахователни компании, така също и изнасяне на риска на Лойдовия и европейския застрахователен и презастрахователен пазар , чрез фронтиращи български застрахователни компании.
Принципи на работа
Брокерската професия е относително нова за България. Често поради незнание или неразбиране се злоупотребява с нея. Ето защо, още от самото си създаване, Евро Брокер определи своите „Принципи на работа”, които са почерпени Закона за застраховането и от най-добрия световен опит и традиции в този бранш. Накратко те са:
•  отлично познаване на застрахователния пазар – брокерът проучва и набира информация и анализира застрахователния интерес на клиента;
•  информираност на клиента – брокерът набира и предоставя на клиента информация относно условията и премиите по застрахователните договори;
•  избор на застрахователна услуга съгласно нуждите на клиента – брокерът съдейства избора на клиента и договаря възможно най-добрите условия за клиента при сключване на застрахователен договор;
•  избор на най-доброто застрахователно дружество и застрахователна услуга във всеки даден момент, при отчитане на застрахователната конюнктура;
•  съдействие на клиента за предприемане на предпазни мерки с цел намаляване на вероятността от настъпване на застрахователни събития;
•  съдействие на клиентите при настъпване на застрахователно събитие за установяване причините за него и за разглеждане и уреждане на щетите;
•  контрол на застрахованите обекти и гарантиране на действителността на застрахователното покритие;
•  предпазване на клиентите от неспазване на клаузите по застрахователните полици от застрахователните компании
•  предпазване на застрахователните компании от неспазване на клаузите по застрахователните полици от клиентите
Спазването на тези принципи издигна застрахователната култура на нашите клиенти, помогна на застрахователните компании да подобрят своето обслужване, и най-вече съдейства за утвърждаването на доверието в ЕВРО БРОКЕР като истински професионален застрахователен брокер. Често нашите клиенти ни наричат “ Моя застраховател ” и въпреки че не сме застрахователна компания ние се гордеем с това.
 
Защо да използвам застрахователен брокер?
Застраховките предпазват застрахованите от настъпване на неблагоприятни събития. Застрахователната теория и практика често се превръщат в сложен лабиринт, дори и за професионалните икономисти. Застрахователната конюнктура е изключително динамична в динамичната българска среда. За надеждната защита от риск, е нужен застрахователен консултант – застрахователен брокер.
При избора на застрахователен брокер, обърнете внимание на принципите, които той спазва и клиентите, които се ползват от неговите услуги. Първото е гаранция за неговия професионализъм, второто е атестация за сигурност.
С кои застрахователни компании работим?
Като застрахователни брокери работим със всички застрахователни дружества в България. Основния обем от застрахователния портфейл на Евро Брокер естествено е насочен към водещите застрахователни компании, поради факта че същите предлагат по-добро застрахователно обслужване и са гарант за добруването на нашите клиенти.
Колко струват услугите на ЕБ?
Брокерската услуга предлагана от ЕВРО БРОКЕР е безплатна за клиента! Това не означава че ЕВРО БРОКЕР не получава възнаграждение за своята работа. Нормалната брокерска практика /която е регламентирана в Закона за застраховането/ предвижда, че застрахователните компании, чийто услуги са ползвани заплащат на ЕВРО БРОКЕР застрахователна комисиона. Това представлява чудесна комбинация за всеки наш клиент – ползване на професионални застрахователни консултации без да се заплаща допълнително.
Нещо повече, ЕВРО БРОКЕР е разработил и допълнителни улеснения за своите клиенти, които също се включват в брокерската услуга – маркиране на МПС, регистрация в КАТ, заплащане на дължимите данъци от името на клиента, консултиране за избор на лизингодател и др.
 
Основни услуги:
Детайлно проучване и a нализиране на възможностите за оптимизиране на застрахователната активност.
Анализирането на конкретните застраховки ще осигури адекватно покритие на Вашата дейност, ще подобри администрирането на целия процес и ще оптимизира разходите за застраховане.
На база предварително получена информация в анализа ние ще направим конкретни препоръки във връзка с избора на застрахователна компания, покрития, тарифни ставки, начин на обслужване.
Осигуряване на адекватно застрахователно покритие на Вашата дейност
Изготвяне на препоръки за промени на действащите в момента застрахователни договори, ако се налагат такива.
Консултация на клиентите относно препоръчителните за съответния бизнес застрахователни покрития;
Разпределяне на рисковете по отделните покрития към подходящи застрахователни компании;
Осъществяване на непрекъснат контакт и контрол по отношение на застрахователния интерес на Възложителя, в процеса на издаване на застрахователните покрития от застрахователя и финансовите взаимоотношения по своевременното заплащане на дължимата застрахователна премия, позволяваща влизане в сила на съответните покрития;
Софтуерна обезпеченост
Софтуерно сме обезпечени с най-функционалното и модерно специализирано решение за Застрахователни Брокери, а именно IBS ERM 4 Insurance, който ни позволява гъвкаво и удобно решение за управление на цялостната ни дейност, включващо:
a. статус на полиците – активни / изтекли / прекратени
b. статус на плащанията – платени / неплатени – дата
c. статус на щетите – заведени / предадени / приключени
Информацията ще Ви бъде предоставяна по електронен път или през уеб достъп до Вашия профил в нашата ERM 4 Insurance система.
Допълнителни услуги
Евро брокер непрекъснато разширява обхвата на предлаганите от него услуги. Това разширение не е самоцелно – то винаги е продиктувано от клиентска нужда. За нуждите на наши клиенти дружеството предлага:
•  Регистриране на МПС в КАТ съгласно действащата към момента на регистрация нормативна база, от името и за сметка на клиента;
•  O безопасяване с алармена система и/или имобилайзер и/или активни GPS – устройства, съгласно изискванията на Застрахователя;
•  Проверка на изправността на монтираните устройства за обезопасяване на МПС;
•  Пасивно маркиране, съгласно изискванията на Застрахователя;
•  Заплатщане на пътни и всички съпътстващи данцъци, съгласно действащата към момента на плащане нормативна база, за сметка на клиента;
•  при необходимост да прави всички проверки и доуточняване необходими за регистрация на МПС в КАТ;
•  пълна финансова администрация на придобиването на МПС от името и за сметка на клиента
•  упълномощаване на шофьори на МПС, изрично посочени от клиента
•  поддържане на база данни за МПС
•  лизингова консултация и брокеруване
 
Как и кога да се обърнете към нас
Когато имате нужда от:
•  сключване на застраховка;
•  регистрация на МПС;
•  лизингова консултация
напишете запитване до нас или просто ни се обадете по телефона и ние ще ви помогнем.

Zaplatomer Banner