ЗД Бул Инс АД

Компания

ЗД „Бул Инс”АД
 
ЗД БУЛ ИНС АД, лидерът в автомобилното застрахованe, е:
- общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;
- лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;
- с положителен финансов резултат през годините;
- с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с утвърдени и водещи международни презастрахователни компании;
- с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар:
- с висок процент на  пазарен дял по общо застраховане през последните  години;
- безспорнo на една от първите позиции по застраховка „Автокаско”;
- доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти;
    
Застрахователната политика на ЗД "БУЛ ИНС" АД е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.
 
Дружеството посреща предизвикателствата на Европейския застрахователен пазар и продължава да усъвършенства своята дейност в условията на силна конкуренция.
Успешното развитие на застрахователната дейност на ЗД БУЛ ИНС АД през годините, правилно ориентираната пазарна политика и непрестанните усилия за повишаване качеството на застрахователните услуги дават увереност да се прогнозира, че и през следващите години дружеството ще бъде един от водещите и предпочитани застрахователи на българския пазар.
 
Предпочитан застраховател заради:
-  ефективната си безкасова технология за бързо ликвидиране на щети и изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие;
- модерната организация за ликвидиране на щетите, осъществена съвместно с технически център „Тандер”. (На едно място са ликвидационна служба, сервиз и салон за клиенти. Събирането заедно на застраховател, приемчик на сервиза и клиент повишава качеството на обслужването и предотвратява евентуални недоразумения между страните);
- внедрената нова базирана система за ликвидация на щети на МПС, която е без аналог на българския застрахователен пазар и дава големи възможности за подобряване на бързината и качеството на обслужването.
 

JobTiger Banner
JobTiger Banner