United Nations High Commissioner for Refugees

Компания

ВКБООН полага грижи за гарантиране правата и благосъстоянието на бежанците, търсещите закрила и лицата без гражданство.

ITCD