Ти Би Ай КРЕДИТ ЕАД

Компания

Фирмен профил TBI Credit

www.tbicredit.bg

Нашата история:

- Повече от девет години участие на българския пазар;
- Над 50% пазарен дял за лизинг на потребителски стоки;
- Търговски представители в повече от 90 населени места;
- Отличен софтуер;
- Печеливш бизнес модел, проверен през годините;
- Отлични процедури по оценка на риска.

Нашите цели:
- Да установи дългосрочно присъствие във финансовия сектор в балканския регион и определени държави от Централна и Източна Европа;

- Да бъде водещ доставчик на услуги в страните, в които развива дейност;
- Да акцентира върху предоставянето на финансови услуги в сектора на продажбите на дребно.

Нашият предмет на дейност:
Потребителско кредитиране; предоставяне на финансови услуги в сектора на продажбите на дребно.

Нашите бизнес принципи:
- Дългосрочен ангажимент към бизнеса, чрез предоставяне на адекватни и навременни инвестиции на капитала, управленско време, умения и съвременни управленски инструменти и технологии;
- Подкрепа, координация и интегриране с дъщерните компании на холдинга;
- Постепенно развитие на различни дейности, съвместно с развитието на икономиката, съобразени с потребностите на пазара;
- Използване на наличния мениджмънт, служители и снабдители;
- Акцентиране върху растежа, печалбата, контрола и планирането;
- Бързо реагиране на реформите на пазара;
- Бизнес интегриране, както в хоризонтална, така и във вертикална посока;
- Бърз процес по вземане на решение, в резултат на добре съгласуваната работа в екип;
- Използване на съществуващото партньорство с мултинационални корпорации като: ЕБВР, Дойче Банк, Сити Банк, Дженерал Електрик и Дженерал Моторс;
- Широко сътрудничество с местните партньори.

Нашата компетентност:
- Подкрепа от уважавани международни консултанти на най-високо ниво, както и собствени ръководители с умения и опит в различни сектори на дейността;
- Дългосрочни трайни връзки с външни експерти, някои от които са на постоянно разположение.

Нашите ценности:
Постигането на нашата визия изисква всички наши дейности и решения да бъдат ръководени от този ясно дефиниран и споделен набор от ценности:
- Лидерство – Ние всички носим лична отговорност, имаме ясна посока, ръководим и приемаме с готовност промените. Нашето желание е служителите и клиентите ни да бъдат горди от работата и сътрудничеството си с нас.
- Иновативни решения – Ние непрекъснато се стремим към усъвършенстване и динамична промяна. Ние с желание генерираме и споделяме идеи и всеки ден проявяваме творчество.
- Работа в екип – Ние работим съвместно и си сътрудничим с нашите колеги и клиенти. Ние сме отзивчиви, ефективни, енергични, гъвкави и концентрирани върху взаимоотношенията. Открито споделяме своите познания един с друг.
- Ориентирани към клиента – Ние се вслушваме в потребностите на нашите клиенти и им отговаряме с търпение, бързина и професионализъм. В стремежа си да създаваме ценности и да градим доверие и дългосрочни взаимоотношения, ние търсим и предлагаме нови решения.
- Взаимно уважение, доверие и откритост – Нашият стремеж е да създадем среда, в която да бъдат включени всички. Ние уважаваме и градим върху нашите различия, като проявяваме грижа един към друг. Ние оценяваме разнообразието от мнения, доверяваме се един на друг и за нас е ценно да обменяме познания помежду си.

Живеейки с тези ценности, ние създаваме фирмена култура, която:
- позволява на членовете на персонала да се придвижат на следващото ниво в йерархията възможно най-бързо;
- мотивира членовете на персонала да работят в екип и да споделят познания със своите колеги, с които работят, които уважават и на които се възхищават;
- дава възможност за проявяване на лидерски качества и вземане на решения;
- стимулира потенциала за възходящо развитие на кариерата;
- създава среда на взаимопомощ, в която членовете на персонала действат като професионалисти и са модели за добро изпълнение на своята функция;
- осигурява възможности за непрекъснато обучение, участие в разнообразни проекти и получаване на качествено образование, което способства развитието на професионалните умения и е предизвикателство към способностите.
- Ние знаем, че удовлетворените служители в по-голяма степен са способни и мотивирани да допринасят за качественото обслужване на клиентите, както и да отдават своите усилия за развитието и успеха на фирмата.

Политика в областта на човешките ресурси:
Като водеща фирма в България в сферата на предоставяне на финансови услуги в сектора на продажбите на дребно, нашата цел е да привличаме, развиваме и задържаме специалисти, които подхождат творчески към работата си, изпълняват качествено и в срок своите ангажименти, притежават висок потенциал и които ще бъдат ангажирани с ценностите на фирмата.
Как постигаме това?
Нашата цел е, ръководейки се от ценностите на фирмата, да осигурим на своя персонал от всички нива във фирмата еднакви възможности за професионално развитие, постигане на най-доброто в личен план и балансиране между професионални и лични цели. Нашият стремеж е да набираме, развиваме и задържаме личности, които имат стремежа и могат да постигнат следните високи стандарти:
- Да отдадат своите усилия в предоставянето на висококачествени услуги. Непрекъснато да се стремят към развитие като лидери и като пример за изпълнение на своята функция във фирмата, професията, обществото.
- Да демонстрират положителни очаквания и отношение, искреност и загриженост при взаимоотношенията си с нашите клиенти и помежду си.
- Да постигат баланс между своя професионален и личен живот.
- Да съзнават своята самостоятелност и индивидуалност, както и значението на работата в екип при предоставянето на услуги на клиентите и изграждането на положителна фирмена култура.
- Да подкрепят и участват в програми за обучение, които разширяват техните лични и професионални познания и умения.
- Да се стремят към професионални ангажименти, свързани с предизвикателства и възможности за развитие.
- Да оценяват чувството на удовлетворение, което се появява при реализиране на очакванията и изпълнение на стандартите за качество на работата.
- Да демонстрират възможност за творческо решаване на проблеми и генериране на идеи.
- Да участват в професионални и обществени организации.
- Да спазват конфиденциалност по отношение на клиентите, фирмата и всяка друга информация, която е станала тяхно достояние.

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД участва в университетските събития, свързани с предлагане на работа, провежда презентации и изпраща покани на изявени студенти с цел представяне на своята дейност и набиране на персонал.

Основният стремеж на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ в областта на човешките ресурси е да позволи на членовете на персонала да постигнат своите професионални и лични цели посредством участие в процеса на предоставяне на услуги с изключително качество и проявявайки почтеност, отлични професионални умения и лично себеотдаване.
Желанието на фирмата е всички членове на персонала на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ на всяко едно ниво да бъдат в състояние да изпитат удовлетворение от работата, която извършват. Възможностите за развитие на професионалната кариера и в същото време за придобиване на ценни умения и опит, са важна част от фирмената култура на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ.

 

Zaplatomer Banner