Алкомет АД
Шумен www.alcomet.eu над 300 служителя

Компания

Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати.

Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. През 2019 година се очаква да приключи поредния инвестиционен проект на компанията, с който ще се удвои капацитета и разширят производствените мощности с допълнителни 13000м2. Във валцовото производство се предвижда пускането в експлоатация на ново поколение студено валцов стан за с максимална ширина на лентата 2200мм, линия за непрекъснато леене, съоръжения за термо- и допълнителна обработка. В областта на пресовото производство новата 25 MN HybrEx® преса, ще позволи на Алкомет да произвежда профили с описана окръжност до 310мм и дебелина на стената на профила до 0,8мм.

Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии, компанията цели навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки.


JobTiger Banner
JobTiger Banner