Елаците-Мед АД
Софийска област www.geotechmin.com/biznes-napravleniya/minnodobivna-deinost/elatzite-med-ad над 300 служителя

Компания

Елаците-Мед АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, е високотехнологична и социално отговорна минна компания, една от водещите в България.

Дружеството осъществява открит добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”. Добитата и натрошена руда се транспортира от открития рудник, гр. Етрополе, до Обогатителния комплекс край с. Мирково. Двата комплекса са свързани технологично с тунел под Стара планина, в който рудата се транспортира по гумено-транспортна лента с дължина 6,7 км. В Обогатителния комплекс, се осъществява преработване и обогатяване на подадената руда, като крайният продукт е меден концентрат.

От 2017 г., в близост до Обогатителния комплекс, с. Мирково, дружеството разработва и друг дългосрочен проект - открит добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити от находище „Миал“.

Идейните проекти за създаването на минния комплекс стартират в началото на 70-те години на миналия век. МОК „Елаците“ е въведен в експлоатация през 1983 г. От 1999 г. Елаците-Мед е част от Група ГЕОТЕХМИН. Жизненият цикъл на рудника и целия комплекс са удължени с 25 години. Разработени са различни варианти за осигуряване на дългосрочна работа на компанията и за подобряване на финансовите и техническите параметри на добива и преработката на медна руда. Инвестициите в капитално строителство и най-съвременно технологично оборудване и иновации гарантират устойчиво развитие на минния комплекс и подобряване на условията на труд и околната среда.

Дългосрочни приоритети за компанията са устойчиво и ефективно производство, модернизация и дигитална трансформация, енергийна ефективност чрез използване на алтернативна енергия, продължаващо подобряване на здравословните и безопасни условия на работа и опазването на околната среда. Дружеството следва генерална програма до 2031 г. за оптимално оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси и намаляване на количествата минен отпадък от добива. Компанията инвестира в модерна минна механизация и оборудване за преработка на руди с по-ниско съдържание на мед, позволяващи постигането на по-висока производителност и извличане на полезни елементи.

Елаците-Мед е социално ориентирана компания, на 32-ро място сред топ 500 работодатели в България. Дружеството осигурява работа на над 2000 пряко заети служители и хиляди доставчици, с което допринася за качеството на живот в осем общини от регионите на Средногорието и Етрополе. 


Компанията подкрепя обществено значими каузи, ориентирани към устойчиво развитие на инфраструктурата, образованието, здравеопазването, социалните услуги, което е от голямо значение за местното население.


 

 

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner