Кариерното развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира. Личните решения, които се взимат в рамките на този процес, се влияят от семейната среда, семейното и училищно възпитание, религиозната ориентация и други социални фактори.

В помощ на този процес се създава кариерното консултиране, което се е превърнало в академична и практическа дисциплина благодарение на професионалната ориентация - движение, създадено в отговор на огромен социален и демографски проблем от началото на XX век.
 
Понастоящем кариерното консултиране се разглежда като услуга с огромен социален ефект. В опита да бъде дефинирана професията, свързана с кариерното консултиране, са използвани множество названия: професионално ориентиране, професионално консултиране, професионално насочване и т.н. От началото на 80-те години думата “кариера” (career) започва да се използва вместо “професия” (vocation или occupation) тъй като се смята, че тя има по-всеобхватна концепция.

Под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който специализирано лице (кариерен консултант), предлага съдействие в съответствие с много ограничена методична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе добри решения за професионалния си и личен живот. Практиката на кариерното консултиране включва: прилагане на принципите на психическото здраве, психологическото и човешкото развитие посредством стратегии за когнитивна, емоционална, поведенческа и системна интервенция, които оказват въздействие върху доброто състояние, личностното израстване и кариерното развитие, и върху патологичните случаи.

Съществува отчетлива разлика между кариерното консултиране (като непрекъснат процес на оказване на съдействие на лица на различна възраст) и професионалното ориентиране. Професионалното ориентиране е процес на предоставяне на съдействие на лица с цел получаване на определени познания и адаптиране на тяхната жизнена философия към изискванията на пазара на труда. Кариерното консултиране от своя страна се занимава с избора и развитието на дадена професия.

За да получат познания относно възможностите за намиране на работа, тенденциите в заетостта и изискванията за обучение и квалификации, кариерните консултанти преминават специализирано обучение. [Dictionary of Counseling, 1993, стр. 24]
 
Основна задача на кариерния консултант е да улесни достъпа на клиента до възможностите за професионална реализация и да му окаже съдействие в процеса на кариерно развитие. Консултантът не бива никога да предлага начини за действие, да дава преки съвети или да стига до изводи от името на клиента си.

Международна програма GCDF Една от програмите за сертифициране на кариерни консултанти е международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), създадена през 2000 година в САЩ. В момента по нея са обучени над 400 000 специалисти от цял свят. Първите GCDF обучители в България бяха сертифицирани през септември 2005 година.

По програмата GCDF кариерните консултанти придобиват умения и компетенции за индивидуална работа в областта на кариерното ориентиране в държавната администрация, публичните институции и частните организации. Обучението по програмата е теоретико-практично и е организирано на модулен принцип. Темите, които включва са:
 • Оказване на помощ и улесняване на кариерния процес
 • Пазар на труда, източници
 • Оценяване в процеса на кариерно развитие
 • Работа с представители на различни социални групи и културни общност
 • Етични и правни въпроси
 • Моделина кариерно развитие
 • Пригодност за работа
 • Обучение на клиенти и колеги
 • Управление и реализацията на програми за развитие на кариерата
 • Промоции и ПР
 • Супервизия