MunicipalBank

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.

Регистриран капитал: 34 837 590  лв.

Разпределен в 3 483 759 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв.


Банков лиценз:

Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.

SWIFT/BIC: SOMBBGSF

Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

   

 • Асоциация на търговските банки в Република България
 •  

 • Българска фондова борса АД
 •  

 • Централен депозитар АД
 •  

 • MasterCard Incorporated

Лицензи:

   

 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
 •  

 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
 •  

 • Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
 •  

 • Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка.
 •  

 • Лиценз за банка попечител по Кодекса за социално осигуряване

Рейтинг:

През м. юли 2011 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния контрагентен кредитен рейтинг на Общинска банка АД "В+".

Дългосрочният национален рейтинг на банката от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е ВВ+, а краткосрочният – В. 

Кореспондентски отношения с над 250 банки от цял свят.

HRW 2019